Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Meesterlijk Maatwerk Advocatuur, Beyerinckweg 17g, 4251 LP, Werkendam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 78026245.

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 2. Gebruiker: Meesterlijk Maatwerk Advocatuur, ingeschreven bij KvK onder nummer 78026245.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Meesterlijk Maatwerk Advocatuur en de Wederpartij.
 4. Wederpartij: De partij met wie Meesterlijk Maatwerk Advocatuur een overeenkomst is aangegaan, dan wel de dienst heeft afgenomen, dan wel een offerte heeft aangevraagd.
 5. Partijen: Gebruiker en Wederpartij in de betreffende overeenkomst.

 1. Werkingssfeer
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgwerkzaamheden/opdrachten die uit de eerdere overeenkomst voortvloeien.
 2. In de offerte van Gebruiker zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door Wederpartij kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de Wederpartij zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van Gebruiker integraal van toepassing zijn. De toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.

 1. Offertes
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, wat wil zeggen dat opdrachtnemer niet gehouden kan worden deze gestand te doen.
 2. Elke offerte geldt gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes worden zowel telefonisch als schriftelijk gedaan. Elektronische offertes gelden als schriftelijk gedaan. Telefonische offertes worden schriftelijk herhaald waarbij tevens de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 5. Gebruiker kan bij een kennelijke fout dan wel verschrijving in de offerte niet aan de offerte worden gehouden. Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een gecorrigeerde offerte.
 6. De offerte geeft inzicht in de werkzaamheden en de bijbehorende prijs.
 7. Indien na een offerte een opdracht uitblijft, worden de kosten voor het opstellen van de offerte niet in rekening gebracht bij de Wederpartij.

 1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het tijdige bericht van aanvaarding door de Wederpartij aan Gebruiker. Deze aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.

 1. Wijziging overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Gebruiker de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van sub c zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 6. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de wijziging, dan is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De voorgestelde wijziging dient redelijk en billijk te zijn. Indien deze niet redelijk en/of billijk is, kan dit niet als grond voor ontbinding van de overeenkomst dienen.
 7. Deze bepaling is niet van toepassing bij de jaarlijkse prijsindexering.

 1. Uitvoering overeenkomst
 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De werkzaamheden betreffen een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatsverplichting bevatten. Gebruiker kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat, behoudens grove opzet of nalatigheid van zijde van Gebruiker.
 2. Wederpartij is verplicht Gebruiker tijdig en op eerste verzoek alle informatie te verstrekken die relevant zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden. Wederpartij staat in voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.
 3. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de bijkomende kosten in rekening te brengen indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn ontvangen, dan wel deze onjuist blijken te zijn.
 4. Wederpartij dient Gebruiker onmiddellijk te informeren indien er relevante feiten of omstandigheden gewijzigd zijn.
 5. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en hierdoor schade is ontstaan. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Dit geldt ook indien deze gegevens van derden afkomstig zijn.
 6. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 7. Afgesproken termijnen voor het leveren van diensten zijn nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn dient Gebruiker in gebreke te worden gesteld, waarbij tevens een redelijke termijn wordt afgesproken om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

 1. Prijzen
 1. De genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien Gebruiker met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, is Gebruiker jaarlijks gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Bij verhoging van de prijs zal Gebruiker de ConsumentenPrijsIndex (CPI) hanteren.
 3. De vaste prijs danwel het uurtarief omvat niet de kosten die door Gebruiker ten behoeve van Wederpartij worden gemaakt, waaronder griffierechten en deurwaarderskosten.

 1. Betaling
 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaken op een door Gebruiker aangewezen bankrekening na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Bij overschrijding van de betaaltermijn is Wederpartij direct in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag wordt dan wettelijke rente berekend, tevens komen de incassokosten voor rekening van Wederpartij.
 4. Gebruiker is in geval van te late betaling gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 1. Opzegging
 1. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Gebruiker behoudt in dat geval aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, inclusief de werkzaamheden die verband houden met de beëindiging en de bijkomende kosten. Gebruiker zal de eindafrekening gemotiveerd aan Wederpartij doen toekomen binnen 14 dagen na opzegging.
 2. De opzegging geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

 1. Ontbinding
 1. Elk der partijen heeft het recht zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinding, indien:
  1. De andere partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
  2. Ten aanzien van de andere partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
 2. De ontbinding dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding ten gevolge van de ontbinding door Gebruiker.
 4. In geval van ontbinding worden de openstaande vorderingen direct voldaan, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop de vorderingen voldaan hadden moeten zijn.

 1. Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Wederpartij of Gebruiker worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 1. Aansprakelijkheid
  1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Meesterlijk Maatwerk Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Meesterlijk Maatwerk Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft.
  3. De beperking van de aansprakelijkheid van art. 12 sub a en b kan worden ingeroepen door Gebruiker, alleen die voor haar werkzaam zijn en derden waarmee Gebruiker samenwerkt.

 1. Vrijwaring

Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar is, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet door de Gebruiker.

 1. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Gebruiker en de door Gebruiker eventueel ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. De verjaringstermijn vangt aan na de vervaltermijn van de laatste factuur van Gebruiker aan Wederpartij.

 1. Intellectuele eigendom
 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de informatie, dan wel de door Gebruiker geproduceerde werken, zoals contracten, adviezen en soortgelijke werken, verstrekt door Gebruiker te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen dan wel anders dan voor privégebruik te gebruiken.

 1. Privacy en geheimhouding
 1. De gegevens en informatie die Wederpartij aan Gebruiker verstrekt, zal Gebruiker zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die Wederpartij aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Dit lijdt uitzondering indien Gebruiker krachtens de wet gehouden is informatie aangaande Wederpartij te verschaffen.
 3. Gebruiker mag de persoonsgegevens van Wederpartij uitsluitend en alleen verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wederpartij heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. Wederpartij dient dit schriftelijk te verzoeken aan Gebruiker.

 1. Klachten
 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden of de facturering dienen binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht door Wederpartij aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt. Indien dat niet gebeurt, accepteert Wederpartij de uitgevoerde werkzaamheden en/of de facturering.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Na indiening van de klacht gaan Wederpartij en Gebruiker in gesprek om de klacht in der minne te schikken.
 4. Op de behandeling van de klachten is de interne klachtenregeling van toepassing. Deze is gepubliceerd op de website van Gebruiker.

 1. Versie

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Gebruiker. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de Wederpartij. Wederpartij is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het staat Gebruiker vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren. Deze is van toepassing op na de datum van publicatie aangegane overeenkomsten.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.